Journal of
Contemporary
Galician Studies

Issue F
Year 2014-2015

ISSN 2040-7181

Complete Issue

. . . .

118 pages / 2 MiB

Download

Editorial

.

Unha nova xeira

.

David Miranda-Barreiro
Bangor University
Martín Veiga
University College Cork

.

2 pages / 33 kB

Download

Article

.

Foto-grafías: mulleres migrantes galegas e irlandesas

.

Manuela Palacios
Universidade de Santiago de Compostela

.

19 pages / 180 kB

Download

Keywords

Abstract

Palabras clave

Resumo

Migration, Woman, Photography, Galicia, Ireland, Trauma

This article discusses a number of descriptions, by Irish and Galician writers, of photographs of migrating women. Ireland and Galicia have experienced several periods of massive emigration in the last two centuries, but the role of women in these flows of migration remains under-examined, especially from a comparative perspective. A comparative analysis of the experience and representation of migration not only shows the mutual relevance of the events and their narratives for both communities but also allows us to identify those aspects which are exposed in one community and neglected in the other, thereby furnishing us with new criteria of analysis. This article is indebted to current debates on gender-oriented studies of migration and examines the emotional impact of migration by drawing on recent proposals in trauma studies. Apart from considering the sociological value of photographs as records of both personal and collective experience, this article delves into two of the most relevant questions which, according to Susan Sontag (1977), were introduced by photography and are of crucial importance for the study of these personal documents: what is worth observing and what are we entitled to observe?

Migración, Muller, Fotografía, Galicia, Irlanda, Trauma

Este artigo analiza unha serie de descricións, feitas por escritores e escritoras de Irlanda e Galicia, de fotografías de mulleres migrantes. Estas dúas comunidades experimentaron varios episodios de emigración masiva nos dous últimos séculos, pero o papel das mulleres neses movementos migratorios non está aínda suficientemente estudado, especialmente desde unha perspectiva comparada. A análise comparada da experiencia da migración e da súa representación non só nos amosa a relevancia recíproca dos acontecementos e dos seus relatos para as dúas comunidades, senón que permite poñer o foco sobre aspectos salientados nunha pero inadvertidos na outra, achegando deste xeito novos criterios de análise. Este artigo está enmarcado nos debates actuais sobre a perspectiva de xénero nos estudos migratorios e examina o impacto emocional da migración facendo uso das recentes achegas dos estudos de trauma. Ademais de considerar o valor sociolóxico das fotografías como rexistro da experiencia persoal e colectiva, reflexiónase sobre as dúas preguntas máis relevantes que, segundo Susan Sontag (1977), introduciu a fotografía e resultan de crucial importancia para o estudo destes documentos persoais: que merece a pena observar e que temos dereito a observar?

Article

.

‘As voces interfírense’: A Chronotopic Reading of Two Novels

.

Sharon R. Roseman
Memorial University of Newfoundland

.

19 pages / 123 kB

Download

Article

.

Galician Memorials: Civic Activism and Shortcomings

.

John Thompson
Montana State University-Bozeman

.

17 pages / 1,1 MiB

Download

Article

.

To Be or Not: The Rural Village in Post-Rural Times

.

Neil D. Anderson
Texas Tech University

.

17 pages / 115 kB

Download

Article

.

Paisaxe na néboa. Unha cartografía do cinema galego recente

.

Marta Pérez Pereiro
Universidade de Santiago de Compostela

.

15 pages / 106 kB

Download

Guest Article

.

A cultura do código. Retos para a identidade galega na época dos algoritmos

.

Manuel Gago
Universidade de Santiago de Compostela

.

8 pages / 70 kB

Download

Review

.

AMENEDO COSTA, Mónica, La población británica e irlandesa en el Ferrol de la Ilustración. Análisis de fuentes demográficas gallegas y documentación de estado británica

.

Kirsty Hooper
University of Warwick

.

3 pages / 57 kB

Download

Review

.

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Áurea; GALANES SANTOS, Iolanda; LUNA ALONSO, Ana e MONTERO KÜPPER, Silvia (eds.) Literaturas extranjeras y desarrollo cultural. Hacia un cambio de paradigma en la traducción literaria gallega

.

Laura Linares
University College Cork

.

5 pages / 66 kB

Download

Review

.

LOURIDO, Isaac, Livros que nom lê ninguém. Poesia, movimentos sociais e antagonismo político na Galiza

.

Antía Marante Arias
Christian-Albrechts-Universität de Kiel / Universidade de Santiago de Compostela

.

3 pages / 61 kB

Download

Review

.

MIGUÉLEZ-CARBALLEIRA, Helena, Galicia, A Sentimental Nation: Gender, Culture and Politics

.

Phoebe Oliver
University of Warwick

.

4 pages / 66 kB

Download

Review

.

RUTHERFORD, John, The Power of the Smile: Humour in Spanish Culture

.

Martín Veiga
University College Cork

.

4 pages / 61 kB

Download